MATT WARD

Teacher

ANDREW RICHARDSON

Phó giám đốc Học thuật ACET Hồ Chí Minh

JASDEV GREWAL

Teacher

PAUL O’GRADY

Điều phối chương trình First Steps

ANDREW RICHARDSON

Phó giám đốc Học thuật ACET Hồ Chí Minh

ANDREW RICHARDSON

Phó giám đốc Học thuật ACET Hồ Chí Minh

ELIZABETH ROSA MILLARD

Điều phối chương trình First Steps

VICTORIA KOVALEVSKA

Phó giám đốc Học thuật ACET Hồ Chí Minh

Kiểm tra tiếng Anh trực tuyến

Bạn đã biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình chưa?

Đăng ký làm bài kiểm tra